ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย
อีสานเหนือ 2

สถานที่และอาคารเรียน

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

อาคาร ๑ ประกอบด้วย 
1.ห้องผู้รับใบอนุญาต 
2. ห้องผู้จัดการ ผู้อ านวยการ ที่ปรึกษา 
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
4. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
5. งานทะเบียน 
6. งานธุรการ 
7. งานการเงิน 
8. งานบุคลากร 
9. งานประกันคุณภาพ 
10. งานครูที่ปรึกษา 
11. ห้องสัมมนา


เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ประกอบด้วย 
2.1 ห้องเรียนวิทบาศาสตร์ 
2.2 ห้องเรียนทฏษฏีแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม 
2.3 ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด 
2.4 ศูนย์วิทยบริการ 
2.5 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
2.6 ห้องพักครูแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม 
2.7 งานครุภัณฑ์ 
2.8 ห้องพยาบาล 
2.9 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2.10 ฝ่ายวิชาการ 
2.11 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา 
2.12 หอประชุม 
2.13 ห้องชมรมลูกทุ่ง 
2.14 ห้องชมรมแดนเซอร์

เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ประกอบด้วย 
3.1 โรงอาหาร 
3.2 ร้านค้าสหกรณ์ 
3.3 ห้องเรียนทฤษฏีแผนกวิชาพาณิชยกรรม 
3.4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3.5 ห้องปฏิบัติการทางภาษา
3.6 ห้อง INTERNET 
3.7 ห้องพักครูแผนกพาณิชยกรรม 
3.8 ห้องปฏิบัติการการตลาด 
3.9 ห้องปฏิบัติการการบัญชี

เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย 
4.1โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม 
4.2 ศูนย์บริการซ่อมชุมชน

สนามกีฬา
เป็นสถานที่เล่นกีฬา ฟุตซอล ตระกร้อ วอลเล่ย์บอล